Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning

1 § Firma

Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på finska Elinkorkolaitos Hereditas Oy och på engelska Life Annuity Institution Hereditas Ltd.

2 § Hemort

Bolagets hemort är Helsingfors.

3 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhetsområde är placeringsverksamhet.

4 § Aktier

Samtliga aktier i bolaget har lika rättigheter. En aktie berättigar till en röst i alla ärenden som behandlas på bolagsstämma. Aktien hör till värdeandelssystemet.

5 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

6 § Styrelse

I styrelsen skall inväljas minst fyra (4) och högst sju (7) ordinarie ledamöter. Bolagsstämman beslutar om antalet styrelseledamöter. Bolagsstämman utser styrelsens ledamöter för tre
år. Person som fyllt 70 år före mandatperiodens början kan inte inväljas i styrelsen.

Styrelseledamöternas mandatperiod börjar efter den bolagsstämma som förrättat valet och slutar efter den tredje ordinarie bolagsstämma som följer på valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceorförande för ett år i sänder vid sitt första möte efter valet. I styrelsen leds ordet av den till åldern äldsta närvarande styrelseledamoten till dess att ordförandevalet utförts.

Verkställande direktören har rätt att delta i styrelsemöterna med yttranderätt om inte styrelsen beslutar annat.

7 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktören.

8 § Rätt att företräda bolaget

Bolaget företräds av styrelseledamot eller verkställande direktören två tillsammans.

Styrelsen kan ge en eller flera personer rätt att företräda bolaget två tillsammans eller tillsammans med styrelseledamot eller verkställande direktören.

9 § Revisor

För bolaget skall väljas minst en och högst två revisorer.

Om endast en revisor valts och denne inte är ett av Patent- och registerstyrelsen godkänt reviosionssamfund skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorernas mandattid är den räkenskapsperiod som pågår då valet förrättas och deras uppdrag upphör då den ordinarie bolagsstämma som följer på den granskade räkenskapsperioden avslutas.

10 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader från det att räkenskapsåret avslutats.

Vid den ordinarie bolagsstämman skall framläggas:

1) bokslutet och eventuellt koncernbokslut omfattande bolagets och eventuellt koncernens resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och bilageuppgifterna till dessa;

2) verksamhetsberättelsen samt

3) revisionsberättelsen

Vid den ordinarie bolagsstämman skall beslutas om:

1) fastställande av bokslutet vilket i moderbolaget även innebär fastställande av koncernbokslutet;

2) disposition av vinsten i balansräkningen;

3) beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

4) styrelseledamöternas arvoden;

5) revisorernas arvoden;

6) antalet styrelseledamöter;

7) val av styrelseledamöter;

8) revisorernas antal;

9) val av revisorer och vid behov av revisorssuppleanter samt

10) övriga ärenden som enligt möteskallelsen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma.

11 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare skall anmäla om sitt deltagande till bolaget senast på den i kallelsen angivna dagen, som kan inträffa tidigast tio dagar före mötet. Den sista anmälningsdagen skall nämnas i möteskallelsen.

12 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast två månader före bolagsstämman och senast en vecka före avstämningsdagen för bolagsstämman och den i 11 § avsedda sista anmälningsdagen. Kallelsen publiceras på bolagets internetsidor. Information om
bolagsstämma kan därtill publiceras i en eller flera av styrelsen bestämda dagstidningar med allmän spridning i Finland. I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas på bolagsstämman.

13 § Öppnande av bolagsstämma

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller om han är förhindrad av styrelsens viceordförande. Om båda är förhindrade öppnas mötet av styrelseledamot eller av verkställande direktören.

Bolagsstämman utser mötesordförande.

14 § Röstning vid bolagsstämma

Ingen aktieägare, ensam eller tillsammans med andra aktieägare på sätt som nedan definieras, får rösta för mer än en tiondedel av de vid mötet representerade rösterna.

Då man räknar en aktieägares röstetal vid tillämpning av denna rösträttsbegränsning skall man även ta i beaktande röster av aktier som innehas av:

1) ett samfund som enligt aktiebolagslagen ingår i samma koncern som aktieägaren,

2) ett företag som enligt bokföringslagen ingår i samma koncern som aktieägaren vid uppgörande av koncernbokslut,

3) aktieägarens samt ovannämnda samfunds eller företags pensiosstiftelse eller pensionskassa,

4) ett sådant samfund eller företag som inte är finskt vilket - om samfundet eller företaget var finskt - på ovan angivet sätt skulle höra till samma koncern som aktieägaren, och

5) en person som direkt eller indirekt utövar bestämamnde inflytande i aktieägaren.

Vid tillämpning av bestämmelse som avses i 2 momentet sänks röstetalet proportionellt för varje aktieägare.

Beslut som gäller ändring av bolagsordningen eller frivilligt upplösande av bolaget genom likvidationsförfarande förutsätter att beslutet understödes av minst tre fjärdedelar av de givna rösterna och de vid mötet representerade aktierna.

Vid val utses den som fått flest röster. Om rösterna faller jämnt avgörs valet genom lottning.

Om rösterna faller jämnt vid andra omröstningar avgör ordförandens röst.

15 § Inlösningsskyldighet

En aktieägare vars andel av det röstetal som bolagets samtliga aktier medför — ensam eller tillsammans med andra aktieägare på sätt som nedan definieras — uppgår till eller överstiger 30 procent eller 50 procent (inlösningsskyldig aktieägare), är i enlighet med denna paragraf skyldig att vid krav av övriga aktieägare (till inlösning berättigade aktieägare) lösa in dessas aktier och särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier.

Då man räknar en aktieägares andel av bolagets aktier och av aktiernas röstetal skall man även ta i beaktande aktier och särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till
aktier, som innehas av:

1) ett samfund som enligt aktiebolagslagen ingår i samma koncern som aktieägaren,

2) ett företag som enligt bokföringslagen ingår i samma koncern som aktieägaren vid uppgörande av koncernbokslut,

3) aktieägarens samt ovannämnda samfunds eller företags pensionsstiftelse eller pensionskassa,

4) ett sådant samfund eller företag som inte är finskt vilket — om samfundet eller företaget var finskt — på ovan angivet sätt skulle höra till samma koncern som aktieägaren, och

5) en person som direkt eller indirekt utövar bestämmande inflytande i aktieägaren.

Vid räkning av aktieägares röstetal beaktas inte omröstningsbegränsning baserad på lag, bolagsordning eller annat avtal. I målbolagets sammanlagda röstetal beaktas inte röster
medförda av aktier eller särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier som innehas av målbolaget och samfund eller stiftelse där målbolaget innehar bestämmande
inflytande.

Ifall inlösningsskyldighet uppkommer på basis av att ägande sammanläggs, svarar de inlösningsskyldiga aktieägarna solidariskt gentemot de till inlösning berättigade aktieägarna för att inlösningen förverkligas. Kravet om inlösning skall i detta fall anses vara riktat till samtliga inlösningsskyldiga aktieägare även utan att särskilt krav framställts därom. Ifall flera aktieägares innehav uppgår till eller överstiger den gräns för ägande som ger upphov till inlösningsskyldighet så att de är inlösningsskyldiga samtidigt, kan en aktieägare kräva inlösning av envar separat.

Inlösningsskyldigheten gäller inte sådana aktier, eller särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier, som den aktieägare som kräver inlösning har förvärvat efter att han eller hon fått kännedom om att inlösningsskyldigheten uppkommit. Aktieägare anses ha fått kännedom om uppkomsten av inlösningsskyldigheten senast vid den tidpunkt då styrelsen publicerat meddelande om att villkoren för inlösning uppfyllts.

Inlösningspris

Aktiernas inlösningspris är nettosubstansvärdet per aktie vid tidpunkten då inlösningsskyldigheten uppstod, som beräknas på basis av antingen a) bolagets senaste fastställda boksluts balansräkning eller b) balansräkningen i ett mellanbokslut uppgjort vid tidpunkten då inlösningsskyldigheten uppstod, så att som inlösningspris skall fastställas det alternativ som ger det högre inlösningspriset. Vid beräknande av inlösningspriset värderas poster på balansräkningens aktiva sida till gängse värde och av detta avdras eventuell på
värderingsdifferensen baserad kalkylmässig skatteskuld. Bolagets revisor eller, ifall detta inte är möjligt, en av bolaget vald CGR- revisor uppgör kalkyl för här angivet nettosubstansvärde per aktie.
Värdet och inlösningspriset för särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier beräknas enligt villkoren för de särskilda rättigheterna och enligt vad som ovan angivits om fastställande av aktiens värde och inlösningspris.

Inlösningsförfarande

Den inlösningsskyldiga aktieägaren skall inom sju (7) dagar från att inlösningsskyldigheten uppstod skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse. Anmälan skall innehålla uppgift om antalet aktier och särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier som den inlösningsskyldiga aktieägaren äger. Styrelsen skall informera aktieägarna om att inlösningsskyldighet uppkommit inom trettio (30) dagar från att styrelsen mottog den ovannämnda anmälan eller, ifall anmälan inte ges eller inte anländer inom utsatt tid, från att styrelsen annars fick kännedom om att inlösningsskyldighet uppkommit. Styrelsens meddelande skall innehålla uppgift om tidpunkten då inlösningsskyldigheten uppstod och uppgift om av revisor fastställt inlösningspris, till den del som styrelsen har denna information, samt uppgift om det datum då inlösningskrav senast skall framställas. Ifall uppgift om inlösningspris fastställt av revisor inte kunnat upptas i meddelandet till aktieägarna skall detta publiceras på samma sätt omedelbart efter att revisorn fastställt inlösningspriset.

Styrelsens meddelanden till aktieägarna skall ges i enlighet med vad som bestämts om kallelse till bolagsstämma.

Aktieägare, som är berättigad till inlösning, skall skriftligen kräva inlösning inom trettio (30) dagar från att styrelsens meddelande om inlösningsskyldighet och av revisorn fastställt
inlösningspris publicerats. I kravet på inlösning, som levereras till bolaget, skall framgå antalet aktier och särskilda rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier, som kravet
gäller. Aktieägare som kräver inlösning skall samtidigt förbinda sig att överlåta värdeandelar som berättigar till aktier och rättigheter som enligt aktiebolagslagen berättigar till aktier, samt
andra eventuella till erhållandet berättigande handlingar, till den inlösningsskyldiga mot betalning av inlösningspriset. Ifall kravet inte har framställts inom utsatt tid såsom ovan angivits förfaller aktieägarens rätt att kräva inlösning vid inlösningstillfället ifråga. Den till inlösning berättigade aktieägaren har rätt att återta sitt krav så länge den inlösningsskyldige aktieägaren inte betalat inlösningspriset till bolaget.

Efter att den tid gått ut, som reserverats för de till inlösning berättigade aktieägarna, skall styrelsen informera den inlösningsskyldiga aktieägaren om de inlösningskrav som framställts.

Den till inlösningsskyldiga aktieägaren skall, inom fjorton (14) dagar från att ha informerats om inläsningskraven, erlägga inlösningspriset på av bolaget angivet sätt mot att aktierna och de
särskilda rättigheterna som berättigar till aktier överlåts eller, ifall aktierna som inlöses är noterade på ifrågavarande aktieägares värdeandelskonto, mot överlåtelsebevis som erhålls från bolaget. I det senare fallet skall bolaget ombesörja att den aktieägare som inlöser aktierna omedelbart antecknas på värdeandelskontot som ägare till de inlösta aktierna om inte anteckning ombesörjts genom utredning av Euroclear Finland Oy. På inlösningspris som inte
betalats inom utsatt tid, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om tio (10) procent räknat från den dag, då inlösningen senast skulle ha skett.

Avgörande av tvister

Tvister gällande inlösningsskyldighet, en därtill ansluten rätt att kräva inlösning och inlösningspriset skall avgöras i skiljeförfarande på bolagets hemort enligt lagen om skiljeförfarande (967/1992). I skiljeförfarandet iakttas finsk lag.