ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 25. päivänä 2020 klo 8.00 Hereditaksen toimistossa, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 2. päivästä 2020 alkaen yhtiön toimistossa Helsingissä, osoite Fabianinkatu 31 C. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 12. päivänä 2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 20. päivänä 2020 ennen klo 16.00:

  • sähköpostitse: info@hereditas.fi
  • puhelimitse: 046 923 6531
  • postitse: Elinkorkolaitos Hereditas Oy, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki

Ilmoittautuminen on oltava tehtynä tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse, on suositeltavaa, että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen. Tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 12. päivänä 2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 20. päivään 2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Erikoisjärjestelyt liittyen Koronavirustilanteeseen

Hereditas kehottaa kaikkia osakkeenomistajia osallistumaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Jos yhtiökokoukseen ilmoittautuu enemmän henkilöitä kuin rajoituksien takia on sallittu, yhtiökokous ja osingonmaksu joudutaan siirtämään.

Esitykset yhtiökokouksessa pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Yhtiön johdosta tulee osallistumaan vain yhtiökokouksen järjestämiseen edellyttämät henkilöt. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Hereditas järjestää kaikille halukkaille osakkeenomistajille mahdollisuuden keskustella toimitusjohtajan kanssa puhelimitse, esittää kysymyksiä johdolle sekä katsoa videotallenteen toimitusjohtajan katsauksesta. Lisätietoa tästä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi.

Asiamies ja valtakirja

Hereditas kehottaa kaikkia osakkeenomistajia käyttämään oikeustieteen tohtori, kauppaoikeuden professori Seppo Villaa asiamiehenä. Hereditaksen verkkosivulla on valtakirjapohja, johon osakkeenomistaja voi täyttää äänestysohjeet asiamiehelle. Valtakirjapohja lähetetään myös pyynnöstä sähköpostilla tai postitse osakkeenomistajalle.

Kutsu yhtiökokoukseen, sisältäen päätösehdotukset: Kutsu Yhtiokokoukseen 2020

Valtakirjapohja: Valtakirjapohja Yhtiokokous 2020Hereditaksen Varsinaisen Yhtiokokouksen Ilmoittautumisrekisteri 2020 Tietosuojaseloste