ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 27. päivänä 2019 klo 16.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Ennen yhtiökokousta klo 15:00, osakkeenomistajat ovat tervetulleita kuulemaan Aktian pääekonomistin Heidi Schaumanin esittämää markkinakatsausta.

Yhtiökokouksessa käsitellään

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 3. päivästä 2019 alkaen yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Annankatu 5 A 1. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 22. päivänä 2019 ennen klo 16.00 yhtiön verkkosivujen kautta www.hereditas.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön pääkonttorille, Annankatu 5 A 1, 00120 Helsinki, puhelin 046 923 6531, sähköposti: info@hereditas.fi. Ilmoittautumisen on oltava tehtynä verkkosivujen kautta tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse on suositeltavaa että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen, tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 22. päivään 2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 3. päivänä 2019

HALLITUS


Tärkeät päivämäärät

Ilmoittautumisaika alkaa

3.5.2019 kl. 10:00

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

15.5.2019

Ilmoittautumisaika päättyy

22.5.2019 klo. 16:00 HUOM hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, katso yhtiökokouskutsu

Yhtiökokous

27.5.2019 klo. 16:00 HUOM ohjelma alkaa klo 15:00

Osingon täsmäytyspäivä

29.5.2019

Osingonmaksupäivä (ehdotus)

5.6.2019