Extra bolagsstämma

Höstens extra bolagsstämma som hölls den 24 augusti behandlade andra gången ändringarna i bolagsordningen och beslutade godkänna dessa enligt styrelsens förslag med behövlig röstmajoritet.

Bolagsstämman fattade även beslut om att bolagets aktier ansluts till värdeandelssystemet samt bemyndigade styrelsen att besluta om tiden för anslutandet till värdeandelssystemet.

Styrelsen har på sitt möte den 24 augusti 2016 omgående efter bolagsstämman beslutat att anmälningstiden för aktiens anslutning till värdeandelssystemet är från den 21 till den 30 november 2016. Tekniskt sker anslutningen den 1 december 2016. För att assistera aktieägarna har styrelsen uppdragat FIM Värdepapperstjänster (S-Banken) att fungera som emissionsinstitut. Ett brev har utgått till alla aktieägare den 25 augusti 2016 med emissionsinstitutets utförliga direktiv för att ansluta bolagets aktier till värdeandelssystemet. Envar aktieägare bör handla i enlighet med direktiven i brevet.

Före och under anmälningstiden som upphör den 30 november 2016 är det önskvärt att inte överlåta aktier. Om överlåtelse ändå sker är det ytterst viktigt att utan dröjsmål meddela bolagets huvudkontor om saken. Strykningen av paragraferna 15 (inlösen) och 16 (samtycke) i bolagsordningen registreras enligt bolagsstämmans beslut först efter att aktien anslutits till värdeandelssystemet. Före detta har skett ger styrelsen inte sitt samtycke till överlåtelse som skulle leda till att inlösningsförfarandet gäller.

Handel med aktien kan inledas så fort aktien anslutits till värdeandelssystemet, dvs den 1 december 2016.