Aktuellt

27.5.2020

Protkollet från Hereditas bolagsstämma har publicerats:

Bolagsstammoprotokoll Hereditas 2020

Rostlangd

Övriga bilagor hittas nedan.

25.5.2020

Hereditas årsberättelse har publicerats: Årsberättelse 2019

30.4.2020

KALLELSE TILL BOLAGSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 25 maj 2020 klockan 8:00 på Hereditas kontor, Fabiansgatan 31 C, 5 våningen 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

 • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
 • val av nomineringskommitté;
 • bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2019 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag kan läsas på bolagets nätsida: www.hereditas.fi samt finns till påseende för aktieägarna från och med den 2 maj 2020 på bolagets kontor i Helsingfors, Fabiansgatan 31 C. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 12 maj 2020 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 20 maj 2020 klockan 16.00 anmäla sig:

 • per e-post: info@hereditas.fi
 • per telefon: 046 923 6531
 • eller alternativt per post till bolagets huvudkontor; Livränteanstalten Hereditas Ab, Fabiansgatan 31 C, 00100 Helsingfors

Anmälan skall vara gjord eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi, dock rekommenderas att man kontaktar Hereditas först så att fullmakten kan sändas med krypterad e-post.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 12 maj 2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 20 maj 2020 klockan 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Specialarrangemang gällande bolagsstämman på grund av Coronavirussituationen

Hereditas avråder aktieägare från att delta fysiskt på bolagsstämman och rekommenderar att aktieägare använder sig av ombud. Ifall bolagsstämman enligt rådande begränsningar gällande sammankomster inte kan ordnas på grund av ett för stort antal anmälda personer kommer bolagsstämman och dividendbetalningen att skjutas upp.

Presentationerna på bolagsstämman kommer att hållas så korta som möjligt och bolagsstämman kommer endast att ordnas så att minimikraven i lagstiftningen och bolagsordningen uppfylls. Minimiantal av styrelsemedlemmar kommer att finnas på plats på bolagsstämman. Ingen servering kommer att finnas på bolagsstämman.

En möjlighet att diskutera per telefon med den verkställande direktören, ställa frågor till ledningen, samt se en video på den verkställande direktörens översikt kommer att erbjudas. Mer info om detta på bolagets hemsida.

 Användande av ombud

Hereditas rekommenderar att alla aktieägare använder sig av juris doktor, professor i handelsrätt Seppo Villa som ombud. På bolagets nätsida finns en fullmaktsblankett som kan fyllas i med röstningsinstruktioner till ombudet. Denna fullmaktsblankett kan också på begäran skickas via post eller e-post till aktieägare.

Kallelse inklusive beslutsförslag och agenda: Kallelse Till Bolagsstamma 2020

Fullmaktsblankett: Fullmaktsblankett Bolagsstamma 2020
Dataskyddsbeskrivning: Hereditaksen Varsinaisen Yhtiokokouksen Ilmoittautumisrekisteri 2020 Tietosuojaseloste

30.4.2020

Verkställande direktörens videopresentation:

Verkställande direktörens videopresentation kommer att filmas den 25.5.2020. Presentationen kommer att vara längre än den som hålls på bolagsstämman. Aktieägare som önskar se videon skall anmäla sitt intresse till Hereditas, så skickas en länk till videon till ägaren.

Frågor till Hereditas.

Aktieägare kan skicka in frågor till Hereditas via e-post till adressen info@hereditas.fi. Aktieägarna önskas meddela ifall de önskar att frågorna besvaras per e-post eller i mån av möjlighet på videon som görs över den verkställande direktörens översikt. Skicka in frågorna senast den 20.5.2020.

Diskussion per telefon med VD:n

Möjlighet att diskutera per telefon med den verkställande direktören ordnas den 26.5.2020 kl 9-11. Ifall en aktieägare har intresse av detta ska det anmälas till adressen info@hereditas.fi, senast den 20.5.2020.


15.4.2020

Hereditas bokslut har publicerats: Bokslut 2019

Revisionsberättelse

Portföljen 31.12.2019

30.9.2019

Hereditas har flyttat. Nya adressen är Fabiansgatan 31 C, 00100 Helsingfors.

Hereditas har sålt Bostads Ab Fasanen i juli 2019.

7.6.2019

Protokollet från Hereditas bolagsstämma har publicerats: Bolagsstammoprotokoll Hereditas 2019.

Bilaga 1 Föredragningslista

Bilaga 2 Kallelse

Bilaga 3 Röstlangd

28.5.2019

Hereditas årsberättelse 2018 har publicerats: Hereditas Årsberättelse 2018

3.5.2019

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 27 maj 2019 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors. Före bolagsstämman inbjuds aktieägarna på en marknadsöversikt av Aktias chefekonom Heidi Schauman som hålls klockan 15:00 för Hereditas aktieägare på samma plats som bolagsstämman.

Vid bolagsstämman behandlas

 • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
 • val av nomineringskommitté
 • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2018 utbetalas en dividend om 0,13 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag kan läsas på bolagets nätsida: www.hereditas.fi samt finns till påseende för aktieägarna från och med den 3 maj 2019 på bolagets kontor i Helsingfors, Annegatan 5 A 1. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 15 maj 2019 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 22 maj 2019 klockan 16.00 anmäla sig via länken på bolagets hemsida www.hereditas.fi eller alternativt till bolagets huvudkontor, Annegatan 5 A 1, 00120 Helsingfors, telefon 046 923 6531, e-post: info@hereditas.fi. Anmälningen skall vara gjord via bolagets hemsida eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi, dock rekommenderas att man kontaktar Hereditas först så att fullmakten kan sändas med krypterad e-post.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 15 maj 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 22 maj 2019 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

 

Helsingfors, den 3 maj 2019

STYRELSEN


Beslutsförslag

Bolagsordning


Viktiga datum

Anmälningstiden börjar

3.5.2019 kl. 10:00

Bolagsstämmans avstämningsdag

15.5.2019

Anmälningstiden avslutas

22.5.2019 kl. 16:00 OBS se kallelsen för förvaltningsregistrerade aktier

Bolagsstämma

27.5.2019 kl. 16:00 OBS programmet inleds kl. 15:00

Dividendens avstämningsdag

29.5.2019

Dividendens betalningsdag (förslag)

5.6.2019


9.4.2019

Hereditas bokslut och revisionsberättelse 2018 har publicerats:

Bokslut 2018

Hereditas Revisionsberättelse 2018

Bilaga: Portfoljen 31 12 2018

6.6.2018

Protokollet från Hereditas bolagsstämma 2018 har publicerats: Bolagsstammoprotokoll Hereditas 28052018

Bilagor:

Bilaga 1 Foredragningslista Hereditas Bolagsstamma 2018

Bilaga 2 Hereditas Kallelse Till Bolagsstamma 2018

Bilaga 4 Hereditas Bokslut 2017

Bilaga 5 Hereditas Revisionsberattelse 2017

30.5.2018

Hereditas årsberättelse 2017 har publicerats: Hereditas 2017

4.5.2018

Viktiga Datum för Hereditas Bolagsstämma 2018

Anmälningstiden börjar

4.5.2018

Bolagsstämmans avstämningsdag

16.5.2018

Anmälningstiden avslutas

23.5.2018 kl. 16:00 OBS se kallelsen för förvaltningsregistrerade aktier

Bolagsstämma

28.5.2018 kl. 16:00

Dividendens avstämningsdag

30.5.2018

Dividendens betalningsdag (förslag)

6.6.2018

4.5.2018

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 28 maj 2018 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

 • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
 • val av nomineringskommitté

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2017 utbetalas en dividend om 0,12 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag finns till påseende för aktieägarna från och med den 4 maj 2018 på bolagets kontor i Helsingfors, Annegatan 5 A 1. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2018 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.   

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 23 maj 2018 klockan 16.00 anmäla sig via länken på bolagets hemsida www.hereditas.fi eller alternativt till bolagets huvudkontor, Annegatan 5 A 1, 00120 Helsingfors, telefon (09) 6874 4100, e-post: info@hereditas.fi. Anmälningen skall vara gjord via bolagets hemsida eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 23 maj 2018 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Helsingfors, den 4 maj 2018

STYRELSEN

7.6.2017

Hereditas årsberättelse 2016 har publicerats.

Hereditas Arsberattelse 2016

6.6.2017

Mötesprotokollet från bolagstämman den 29.05.2017 har publicerats. Dokumenten finner ni nedan:

Bolagstamma 29 05 2017 Motesprotokoll

Bolagsstamma 29 05 2017 Bilaga 1 Foredragningslista

Bolagsstamma 29 05 2017 Bilaga 5 Arbetsordning For Nomineringskommitten

13.5.2017

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 4.4.2017 publicerat beslut nr 1604 Dnr 1862/2/16 angående besväret gällande centralskattenämndens beslut nr 18/2016 givet 15.4.2016.

Enligt HFD:s beslut ändras inte centralskattenämndens beslut.

HFD:s beslut innebär att presumtiv anskaffningsutgift tillämpas vid beräkning av skatt på överlåtelsevinsten vid försäljning av aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. Enligt HFD:s beslut beaktas inte aktiens teckningspris eller fonden för inbetalt fritt eget kapital vid beräkning av skatt på överlåtelsevinst.

Beskattning av överlåtelsevinst

Presumtiv anskaffningsutgift är en kalkylmässig anskaffningsutgift som tillämpas i stället för verkligt anskaffningspris och -kostnader för aktierna vid beräkning av överlåtelsevinst. Då aktierna säljs betalas skatt på överlåtelsevinst på den del av försäljningspriset som överskrider den presumtiva anskaffningsutgiften.

Vid försäljning av aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 procent av försäljningspriset ifall överlåtarens ägande i Livränteanstalten Hereditas och Livränteanstalten Hereditas Ab varat i över 10 år. Ifall överlåtarens ägande i Livränteanstalten Hereditas och Livränteanstalten Hereditas Ab varat under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent av försäljningspriset. För klarhetens skull konstaterar vi att det inte finns någon skatte- eller rättspraxis gällande beräkningen av tiden för ägande i situationer liknande den ovannämnda.

Arvs- och gåvoskatt

Ifall aktieägaren avlider eller ger aktier i gåva beskattas aktierna på samma sätt som övriga aktier.

Då aktieägaren avlider antecknas aktierna i bouppteckningsinstrumentet. Skatteförvaltningen fastställer arvsskatten enligt det värde som antecknats för aktien i bouppteckningsinstrumentet eller enligt ett av skatteförvaltningen korrigerat värde motsvarande aktiens gängse värde.

Gåvoskatten beräknas enligt gåvoskattedeklarationen eller enligt skatteförvaltningens korrigerade värde för aktien.

Livränteanstalten Hereditas Ab konstaterar att det ovan nämnda endast är allmänna principer för beskattningen och att bolaget inte ansvarar för eller tar ställning till enskilda aktieägares beskattning.

 STYRELSEN

5.5.2017

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls måndagen den 29 maj 2017 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

 • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
 • val av nomineringskommitté;
 • en genomgång av placerings- och utdelningspolicyn.

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2016 utbetalas en dividend om 0,11 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag finns till påseende för aktieägarna från och med den 22 maj 2017 på bolagets kontor i Helsingfors, Annegatan 5 A 1. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2017 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast den 23 maj 2017 klockan 16.00 anmäla sig via länken på bolagets hemsida www.hereditas.fi eller alternativt till bolagets huvudkontor, Annegatan 5 A 1, 00120 Helsingfors, telefon (09) 6874 4100, e-post: info@hereditas.fi. Anmälningen skall vara gjord via bolagets hemsida eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23 maj 2017 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Helsingfors, den 5 maj 2017

STYRELSEN


1.11.2016

EM Henrik von Knorring utsedd till ny verkställande direktör från 1.12.2016. 

31.10.2016

Den extra bolagsstämman som hölls 31.10.2016 beslutade enhälligt godkänna styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. 


13.10.2016

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas till extra bolagsstämma 31.10.2016 kl. 16.00 på Hotell Scandic Marski, Mannerheimvägen 10, 00100 Helsingfors. Kallelse har publicerats i HBL 13.10.2016. Anmälningstiden utgår 24.10.2016. 

Via nedanstående länk finns styrelsens detaljerade förslag till ändringar i bolagsordningen. 

Hereditas Yhtiojarjestys Ja Muutokset Swe For Stamma Oktober 20166953949 4


24.8.2016

Höstens extra bolagsstämma som hölls den 24 augusti behandlade andra gången ändringarna i bolagsordningen och beslutade godkänna dessa enligt styrelsens förslag med behövlig röstmajoritet.

Bolagsstämman fattade även beslut om att bolagets aktier ansluts till värdeandelssystemet samt bemyndigade styrelsen att besluta om tiden för anslutandet till värdeandelssystemet.  

Styrelsen har på sitt möte den 24 augusti 2016 omgående efter bolagsstämman beslutat att anmälningstiden för aktiens anslutning till värdeandelssystemet är från den 21 till den 30 november 2016. Tekniskt sker anslutningen den 1 december 2016. För att assistera aktieägarna har styrelsen uppdragat FIM Värdepapperstjänster (S-Banken) att fungera som emissionsinstitut.  Ett brev har utgått till alla aktieägare den 25 augusti 2016 med emissionsinstitutets utförliga direktiv för att ansluta bolagets aktier till värdeandelssystemet. Envar aktieägare bör handla i enlighet med direktiven i brevet. 

Före och under anmälningstiden som upphör den 30 november 2016 är det önskvärt att inte överlåta aktier. Om överlåtelse ändå sker är det ytterst viktigt att utan dröjsmål meddela bolagets huvudkontor om saken. Strykningen av paragraferna 15 (inlösen) och 16 (samtycke) i bolagsordningen registreras enligt bolagsstämmans beslut först efter att aktien anslutits till värdeandelssystemet. Före detta har skett ger styrelsen inte sitt samtycke till överlåtelse som skulle leda till att inlösningsförfarandet gäller. 

Handel med aktien kan inledas så fort aktien anslutits till värdeandelssystemet, dvs den 1 december 2016.