KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 28 maj 2018 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

  • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
  • val av nomineringskommitté

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2017 utbetalas en dividend om 0,12 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag finns till påseende för aktieägarna från och med den 4 maj 2018 på bolagets kontor i Helsingfors, Annegatan 5 A 1. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2018 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 23 maj 2018 klockan 16.00 anmäla sig via länken på bolagets hemsida www.hereditas.fi eller alternativt till bolagets huvudkontor, Annegatan 5 A 1, 00120 Helsingfors, telefon (09) 6874 4100, e-post: info@hereditas.fi. Anmälningen skall vara gjord via bolagets hemsida eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2018 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 23 maj 2018 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Helsingfors, den 4 maj 2018

STYRELSEN