Över 100 år av framgångsrik placeringsverksamhet

Hereditas Ab förvaltar en förmögenhet på kring 250 miljoner euro enligt beprövade traditioner och värderingar. Bolagets värderingar utgörs av professionalitet, långsiktighet och trovärdighet. Bolagets kommunikation är transparent, tydlig och lika för alla aktieägare.

 • -6,1 %

  Avkastning 2022

 • 8,8%

  Avkastning per år 2018-2022

 • 253,4 M€

  Portföljstorlek 31.12.2022

 • 1905

  Grundat

 • 2016

  Blev aktiebolag

Placeringsfilosofi och utdelningsmålsättning

Placeringsfilosofi

Målsättningen för placeringsverksamheten är att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning på det egna kapitalet och möjliggöra en stabil vinstutdelning till aktieägarna.

Genom långsiktig strategisk allokering och marknadsanpassade taktiska beslut optimeras totalavkastningen på placerade medel. Målsättningen är att den årliga totalavkastningen på sikt uppgår till 5–8 % av substansvärdet.

Placeringarna utgörs av aktieplaceringar, ränteinstrument, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar. Målsättningen är att portföljen skall vara väl diversifierad mellan olika tillgångsklasser och geografiska områden. Aktier och aktierelaterade instrument utgör under normala förhållanden den största tillgångsklassen.

För att säkerställa en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning beaktas även hållbarhetsmål i investeringsprocessen. Detta innebär att Bolaget utöver traditionell finansiell analys även integrerar ESG-kriterier i bedömningen av investeringsobjekt och utvärderar hur hållbarhetsmål påverkar placeringarnas värdeutveckling. Placeringarnas hållbarhetsanalys baserar sig på uppgifter från offentliga källor, analyser av utomstående tjänsteleverantörer samt ESG- klassificeringsstandarder.

Styrelsen fastställer årligen en detaljerad placeringsstrategi. I strategin fastslås bl.a. den strategiska allokeringen mellan olika tillgångsklasser, gränsvärden och limiter samt identifieras och analyseras risker förknippade med placeringsverksamheten.

Hereditas Ab Placeringsstrategi 2023 Final

Utdelningsmålsättning

Målsättningen är att årligen utdela 3-5 % av substansvärdet till aktieägarna. Utöver detta eftersträvas att utdelningen ska vara stabil och sakta ökande. Utdelningen kan vara dividend, kapitalåterbäring eller en kombination av dessa.

Historia

Hereditas grundades 1905, läs mera här om bolagets historia

Läs mera

Aktuellt