Om Hereditas

Livränteanstalten blev ett aktiebolag vid årsskiftet 2015/2016.

  • Hereditas Ab förvaltar sin förmögenhet enligt beprövade traditioner och värderingar.
  • Hereditas Ab är ett placeringsbolag vars vision är att ge en stabil och god avkastning från generation till generation.
  • Hereditas Ab:s mission är att ge en långsiktig värdeökning och god riskkorrigerad avkastning på placerat kapital genom en effektiv och professionell förmögenhetsförvaltning.

Hereditas Ab är ett placeringsbolag med 110-års track record av professionell och framgångsrik förmögenhetsförvaltning.

Hereditas Ab förvaltar en förmögenhet kring 200 miljoner euro enligt beprövade traditioner och värderingar. Bolagets värderingar utgörs av professionalitet, långsiktighet och trovärdighet. Bolagets kommunikation är transparent, tydlig och lika för alla aktieägare.


Vision

Hereditas är ett placeringsbolag som ger en stabil och god avkastning från generation till generation.


Mission

Hereditas uppnår en långsiktig värdeökning och god riskkorrigerad avkastning på placerat kapital genom en effektiv och professionell förmögenhetsförvaltning.


Placeringsfilosofi och utdelningsmålsättning

Placeringsfilosofi 

Målsättningen för placeringsverksamheten är att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning på det egna kapitalet och möjliggöra en stabil vinstutdelning till aktieägarna.

Genom långsiktig strategisk allokering och marknadsanpassade taktiska beslut optimeras totalavkastningen på placerade medel. Målsättningen är att den årliga totalavkastningen på sikt uppgår till 5-8 % av substansvärdet.

Placeringarna utgörs av aktieplaceringar, ränteinstrument, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar. Målsättningen är att portföljen skall vara väl diversifierad mellan olika tillgångsklasser och geografiska områden. Aktier och aktierelaterade instrument utgör under normala förhållanden den största tillgångsklassen. De senaste åren har styrelsen riktat fokus på globala megatrender och investerat i ett antal bolag vilka förväntas dra nytta av existerande och förväntade megatrender. 

Styrelsen fastställer årligen en detaljerad placeringsstrategi. I strategin fastslås bl.a. den strategiska allokeringen mellan olika tillgångsklasser, gränsvärden och limiter samt identifieras och analyseras risker förknippade med placeringsverksamheten. 

Utdelningsmålsättning

Målsättningen är att årligen utdela 3-5 % av substansvärdet till aktieägarna. Utdelningen kan vara dividend, kapitalåterbäring eller en kombination av dessa.