Beslut av högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 4.4.2017 publicerat beslut nr 1604 Dnr 1862/2/16 angående besväret gällande centralskattenämndens beslut nr 18/2016 givet 15.4.2016.

Enligt HFD:s beslut ändras inte centralskattenämndens beslut.

HFD:s beslut innebär att presumtiv anskaffningsutgift tillämpas vid beräkning av skatt på överlåtelsevinsten vid försäljning av aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab. Enligt HFD:s beslut beaktas inte aktiens teckningspris eller fonden för inbetalt fritt eget kapital vid beräkning av skatt på överlåtelsevinst.

Beskattning av överlåtelsevinst

Presumtiv anskaffningsutgift är en kalkylmässig anskaffningsutgift som tillämpas i stället för verkligt anskaffningspris och -kostnader för aktierna vid beräkning av överlåtelsevinst. Då aktierna säljs betalas skatt på överlåtelsevinst på den del av försäljningspriset som överskrider den presumtiva anskaffningsutgiften.

Vid försäljning av aktier i Livränteanstalten Hereditas Ab är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 procent av försäljningspriset ifall överlåtarens ägande i Livränteanstalten Hereditas och Livränteanstalten Hereditas Ab varat i över 10 år. Ifall överlåtarens ägande i Livränteanstalten Hereditas och Livränteanstalten Hereditas Ab varat under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent av försäljningspriset. För klarhetens skull konstaterar vi att det inte finns någon skatte- eller rättspraxis gällande beräkningen av tiden för ägande i situationer liknande den ovannämnda.

Arvs- och gåvoskatt

Ifall aktieägaren avlider eller ger aktier i gåva beskattas aktierna på samma sätt som övriga aktier.

Då aktieägaren avlider antecknas aktierna i bouppteckningsinstrumentet. Skatteförvaltningen fastställer arvsskatten enligt det värde som antecknats för aktien i bouppteckningsinstrumentet eller enligt ett av skatteförvaltningen korrigerat värde motsvarande aktiens gängse värde.

Gåvoskatten beräknas enligt gåvoskattedeklarationen eller enligt skatteförvaltningens korrigerade värde för aktien.

Livränteanstalten Hereditas Ab konstaterar att det ovan nämnda endast är allmänna principer för beskattningen och att bolaget inte ansvarar för eller tar ställning till enskilda aktieägares beskattning.

STYRELSEN