KHO:n päätös nro 1604

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 4.4.2017 päätöksen nro 1604 Dno 1862/2/16 koskien valitusta keskusverolautakunnan 15.4.2016 antamasta päätöksestä nro 18/2016.

KHO:n päätöksen mukaan keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta

KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeita myytäessä sovelletaan luovutusvoittoveroa laskettaessa hankintameno-olettamaa. Yhtiö osakkeen merkintähinnalla tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastolla (SVOP) ei KHO:n päätöksen mukaan ole merkitystä.

Luovutusvoittovero

Hankintameno-olettama on osakkeiden luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan ja –kulujen kanssa vaihtoehtoinen vähennys. Osakkeita myytäessä luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama ja sen ylittävältä osalta maksetaan luovutusvoittoveroa.

Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta, jos alkuperäinen omistus Elinkorkolaitos Hereditaksessa ja Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä on kestänyt yhteensä yli 10 vuotta. Mikäli alkuperäinen omistus Elinkorkolaitos Hereditaksessa ja Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä perustamista on yhteensä kestänyt vähemmän kuin 10 vuotta on hankintameno-olettama 20 prosenttia. Selvyyden vuoksi toteamme, että omistusajanlaskennasta ei ole olemassa nyt esillä olevan kaltaisesta tilanteesta verotus- tai oikeuskäytäntöä.

Perintö- ja lahjavero

Osakkeenomistajan kuollessa tai osakkeenomistajan lahjoittaessa osakkeita toimitaan samoin kuin muidenkin osakkeiden kanssa.

Omistajan kuollessa osakkeet merkitään perukirjaan. Verohallinto suorittaa perintöverotuksen sen arvon mukaan, joka on merkitty perukirjaan tai oikaisemalla perukirjaan merkityn arvon käypää arvoa vastaavaksi.

Lahjavero määräytyy lahjaveroilmoituksen mukaan tai verohallinnon oikaiseman arvon mukaan.

Elinkorkolaitos Hereditas Oy toteaa yllä olevan käsittävän vain verotuksen yleiset periaatteet. Yhtiö ei ota kantaa yksittäisten osakkaiden verotukseen eikä vastaa siitä.

HALLITUS