Kallelse till ordinarie bolagstämma 2021

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 31 maj 2021 klockan 9:00 på Hereditas kontor, Fabiansgatan 31 C, 5 våningen 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

  • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
  • val av nomineringskommitté;
  • bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2020 utbetalas en dividend om 0,135 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag kan läsas på bolagets nätsida: www.hereditas.fi samt finns till påseende för aktieägarna från och med den 10 maj 2021 på bolagets kontor i Helsingfors, Fabiansgatan 31 C. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 19 maj 2021 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 26 maj 2021 klockan 16.00 anmäla sig:

  • per e-post: info@hereditas.fi
  • per telefon: 046 923 6531
  • eller alternativt per post till bolagets huvudkontor; Livränteanstalten Hereditas Ab, Fabiansgatan 31 C, 00100 Helsingfors

Anmälan skall vara gjord eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi, dock rekommenderas att man kontaktar Hereditas först så att fullmakten kan sändas med krypterad e-post.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 19 maj 2021 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 26 maj 2021 klockan 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Specialarrangemang gällande bolagsstämman på grund av Coronavirussituationen

Hereditas avråder aktieägare från att delta fysiskt på bolagsstämman och rekommenderar att aktieägare använder sig av ombud. Ifall bolagsstämman enligt rådande begränsningar gällande sammankomster inte kan ordnas på grund av ett för stort antal anmälda personer kommer bolagsstämman och dividendbetalningen att skjutas upp.

Presentationerna på bolagsstämman kommer att hållas så korta som möjligt och bolagsstämman kommer endast att ordnas så att minimikraven i lagstiftningen och bolagsordningen uppfylls. Minimiantal av styrelsemedlemmar kommer att finnas på plats på bolagsstämman. Ingen servering kommer att finnas på bolagsstämman.

En möjlighet att diskutera per telefon med den verkställande direktören, ställa frågor till ledningen, samt se en video på den verkställande direktörens översikt kommer att erbjudas. Mer info om detta på bolagets hemsida.

Användande av ombud

Hereditas rekommenderar att alla aktieägare använder sig av juris doktor, professor i handelsrätt Seppo Villa som ombud. På bolagets nätsida finns en fullmaktsblankett som kan fyllas i med röstningsinstruktioner till ombudet. Denna fullmaktsblankett kan också på begäran skickas via post eller e-post till aktieägare.


Helsingfors, den 10 maj 2021

STYRELSEN


Fullmaktsblankett

Agenda och Beslutsförslag

Kallelse som PDF


Övrig information

Verkställande direktörens videopresentation:

Verkställande direktörens videopresentation kommer att filmas den 30.5.2021. Presentationen kommer att vara längre än den som hålls på bolagsstämman. En länk till videon skickas ut till de personer som anmält sig till Hereditas e-post lista. Övriga aktieägare som önskar se videon skall anmäla sitt intresse till Hereditas, så skickas en länk till videon till ägaren.

Frågor till Hereditas.

Aktieägare kan skicka in frågor till Hereditas via e-post till adressen info@hereditas.fi. Aktieägarna önskas meddela ifall de önskar att frågorna besvaras per e-post eller i mån av möjlighet på videon som görs över den verkställande direktörens översikt. Skicka in frågorna senast den 26.5.2021.

Diskussion per telefon med VD:n

Möjlighet att diskutera per telefon med den verkställande direktören ordnas den 1.6.2021 kl 9-11. Ifall en aktieägare har intresse av detta ska det anmälas till adressen info@hereditas.fi, senast den 26.5.2021.