Kallelse till bolagsstämma

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls måndagen den 29 maj 2017 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors.

Vid bolagsstämman behandlas

  • de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
  • val av nomineringskommitté;
  • en genomgång av placerings- och utdelningspolicyn.

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2016 utbetalas en dividend om 0,11 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag finns till påseende för aktieägarna från och med den 22 maj 2017 på bolagets kontor i Helsingfors, Annegatan 5 A 1. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2017 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast den 23 maj 2017 klockan 16.00 anmäla sig via länken på bolagets hemsida www.hereditas.fi eller alternativt till bolagets huvudkontor, Annegatan 5 A 1, 00120 Helsingfors, telefon (09) 6874 4100, e-post: info@hereditas.fi. Anmälningen skall vara gjord via bolagets hemsida eller anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 maj 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23 maj 2017 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Helsingfors, den 5 maj 2017

STYRELSEN