Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2022

LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 30 maj 2022 klockan 16.00 på Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, 00100 Helsingfors. Före bolagsstämman inbjuds aktieägarna till en marknadsöversikt av Hereditas styrelsemedlem, Danske Banks Head of Research, Heidi Schauman, som hålls klockan 15:00 för Hereditas aktieägare på samma plats som bolagsstämman.

Vid bolagsstämman behandlas

  • De ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman;
  • Val av nomineringskommitté;
  • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2021 utbetalas en dividend om 0,14 euro per aktie.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag kan läsas på bolagets nätsida: www.hereditas.fi samt finns till påseende för aktieägarna från och med den 6 maj 2022 på bolagets kontor i Helsingfors, Fabiansgatan 31 C. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag den 17 maj 2022 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast den 25 maj 2022 klockan 16.00 anmäla sig

  • per e-post: info@hereditas.fi
  • per telefon: telefon 046 923 6531
  • eller alternativt per post till bolagets huvudkontor, Fabiansgatan 31 C 00100 Helsingfors

Anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, bör postas till bolagets huvudkontor före anmälningstidens utgång. Fullmakt kan även sändas per e-post till info@hereditas.fi, dock rekommenderas att man kontaktar Hereditas först så att fullmakten kan sändas med krypterad e-post.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 17 maj 2022 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 25 maj 2022 klockan 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Helsingfors, den 6 maj 2022

STYRELSEN

Agenda och beslutsförslag

Bokslut och revisionsberättelse

Kallelse som PDF

Dataskyddsbeskrivning